บริษัท เคดับบลิวโฮม จำกัด

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์รับสร้างบ้าน บริษัท เคดับบลิวโฮม จำกัด

ศูนย์รับสร้างบ้าน บริษัท เคดับบลิวโฮม จำกัด (KW Home Co., Ltd)

บริษัท เคดับบลิวโฮม จำกัด (KW Home Co., Ltd) แต่เดิมใช้ชื่อว่า ห้างหุ่นส่วน เคดับบลิวเอ็นจิเนียร์ริ่ง 1989 จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2504 โดยการรวมตัวเกิดจากทีมงานวิศวกรรุ่นใหม่ ที่รวมกลุ่มให้บริการด้านการรับออกแบบและก่อสร้าง ครบวงจร มาตั้งแต่ปี 2558 ความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาการให้การบริการ เพื่อลดความยุ่งยากและ ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนต่างๆ ของงานออกแบบและก่อสร้างให้กับลูกค้า จึงได้พัฒนาจนกลายมาเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการรับสร้างบ้านอย่างครบวงจร

ศูนย์รับสร้างบ้าน

ศูนย์รับสร้างบ้าน

บริการรับสร้างบ้าน อย่างครบวงจร

เริ่มก่อตั้งขึ้น โดยทีมงานที่มีปรัชญาการทำงานที่สอดคล้องกัน เพื่อดำเนินธุรกิจการรับสร้างบ้านอย่างครบวงจร เริ่มต้นจากการรับงานก่อสร้างบ้าน ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมจากทีมวิศวกร ทีมช่างฝีมือดี และมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านวิศวกรรมโยธามาเป็นผู้บริหารงานโดยตรง เราจึงมีความเชื่อมั่นในการนำเสนอตนเองและมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพงานและบริการที่ีดีที่สุด เราใส่ใจและพิถีพิถันเพื่อให้ได้งานคุณภาพตรงต่อเวลาและบริการที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดแก่ลูกค้า

KW Home Co., Ltd

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เราบริการด้วยความซื้อสัตย์ ใส่ใจในรายละเอียด เพื่อสร้างผลงานในแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้หลักวิชาการมาผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งยังทำหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิศวกรของบริษัทที่มีประสบการณ์กับหน้างานจริง

 • บริการด้วยความซื้อสัตย์
 • ใส่ใจในทุกรายละเอียด
 • ปรึกษาและให้คำแนะนำโดยวิศวกร
 • ออกแบบได้ตรงตามความต้องการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่มีคุณภาพ มาตรฐานและตรงต่อเวลา ในปัจจุบันธุรกิจรับสร้างบ้าน มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีการแข่งขันสูง

 • บริการด้วยความซื้อสัตย์
 • ใส่ใจในทุกรายละเอียด
 • ปรึกษาและให้คำแนะนำโดยวิศวกร
 • ออกแบบได้ตรงตามความต้องการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัทฯของเรามีความมุ่งมั่นสร้างผลงานและการทุ่มเทเพื่อพัฒนาศักยภาพในทุก ๆระบบขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านบคลากร ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง คุณภาพ มาตรฐานและการบริการ จากผลงานที่ผ่านมาจึงทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา

 • บริการด้วยความซื้อสัตย์
 • ใส่ใจในทุกรายละเอียด
 • ปรึกษาและให้คำแนะนำโดยวิศวกร
 • ออกแบบได้ตรงตามความต้องการ